Saturday, March 06, 2010

طنز وبلاگی

کتاب طنز وبلاگی مجموعه باارزشی است که توسط خانم رویا صدر تدوین و گردآوری شده است و در زمینه طنز در وبلاگستان کار بی نظیری است.